www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Bài bình luận số 5:
Giang Trạch Dân và Đảng Cộng Sản Trung Quốc lợi dụng lẫn nhau để đàn áp Pháp Luân Công

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Bài bình luận số 5:
Giang Trạch Dân và Đảng Cộng Sản Trung Quốc lợi dụng lẫn nhau để đàn áp Pháp Luân Công
Home >Programs > Nine Commentaries on the Communist Party
Part 5: On the Collusion of Jiang Zemin with the CCP to Persecute Falun Gong

Đọc sách Cửu Bình bản tiếng Việt >>>

Đọc sách Cửu Bình bản tiếng Anh >>>

Bản tiếng Anh

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/nine_commentaries/index.html