www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Cửu bình 4 - Đảng Cộng Sản, một lực lượng phản vũ trụ

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Cửu bình 4 - Đảng Cộng Sản, một lực lượng phản vũ trụ
Home >Programs > Nine Commentaries on the Communist Party
Part 4: On How the Communist Party Is an Anti-Universe Force

Đọc sách Cửu Bình bản tiếng Việt >>>

Đọc sách Cửu Bình bản tiếng Anh >>>

Bản tiếng Anh

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/nine_commentaries/Part-4-On-How-the-Communist-Party-Is-an-Anti-Universe-Force.html