www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Phê bình đảng chuyên chế

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Phê bình đảng chuyên chế
Chinese Survey on One-Party Rule Backfires
Created: 2013-04-18 16:44 EST

Vào cuộc điều tra ngày 27 tháng 3 của thời báo nhân dân điều tra người dân “quý vị có đồng ý Đảng Cộng Sản Trung Quốc có đủ can đảm và trí tuệ để cải thiện không?  Và “hình thức chính trị của đảng, quý vị nghĩ như thế nào?”

Trong câu hỏi có phần, giấy phê bình có thể chấm đồng ý hay không đồng ý.

Vào 11:30 chiều ngày 15 tháng 4, 3000 người đáp ứng.  80% không đồng ý với tất cả câu hỏi.  Vài giờ sau, giấy phê bình bị lấy xuống từ mạng lưới, và các lời phê bình trên mạng cũng bị xóa luôn.

Hu Ping, chủ bút tạp chí Beijing Spring, cho rằng tại sao phần trả lời lại có “không đồng ý”, đáng lẽ là không nên có.

[Hu Ping]
“Họ không biết là ai cũng không thích họ sao?  Bản phê bình làm họ ngạc nhiên.  Hay một số trong bọn họ biết câu trả lời là thế nào rồi, nhưng muốn biết ý kiến của mọi người để họ dùng đó vì mục đích khác.  Muốn biết rõ điều này cũng khó.”

Thể theo ông Hu, ý kiến của người dân là quan trọng, nhưng sự kiện này nhấn mạnh là người Trung Quốc không biết được ý kiến phổ biến.

[Hu Ping]
“Trong một xã hội độc tài, vấn đề to nhất là người dân không biết được ý kiến chân chính, chính quyền tạo ra ý kiến giả tạo, che dấu sự thật… Ý kiến chân chính không ai biết.  Bài phê bình chỉ là muốn xem ý kiến công chúng một chút, không giải quyết được vấn đề.”

Chỉ 3000 phê bình, con số rất nhỏ so với 1.4 tỉ người tại Trung Quốc, hiện tại ý kiến về cai trị một đảng của Trung Quốc không rõ ràng.

http://ntdtv.org/en/news/china/2013-04-18/chinese-survey-on-one-party-rule-backfires.html