www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Trung Quốc kiểm soát gây thiệt hại cho các công ty Tây Phương

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Trung Quốc kiểm soát gây thiệt hại cho các công ty Tây Phương
China's Censorship Costs Western Businesses
Created: 2013-03-13 15:04 EST

Trung Quốc theo dõi trên mạng lưới gia tăng, không những ảnh hưởng người dùng mạng lưới tiếng Hoa mà còn hạn chế tin tức muốn biết, các công ty Tây Phương đang làm thương mại tại Trung Quốc, bị theo dõi, cho nên chi phí càng gia tăng cho các hảng này.

[Danny O’Brien, hảng Electronic Frontier Foundation, chủ tịch diện quốc tế]
“Trước hết, muốn kiểm soát, thì phải biết tất cả trên mạng lưới, phải theo dõi để nghe người trên mạng nói chuyện, như vậy thì mật mã phải mạng, số bị mật cũng phải bảo vệ, cho nên các công ty tài chính hay các công ty to lớn phải bảo vệ tin tức giao thông, nhìn thì thấy là có vấn đề.”
Danny O’Brien, hoạt động ủng hộ tự do ngôn luận và quyền tư hữu, cho rằng còn có những vấn đề khác nữa, vì không muốn bị kiểm duyệt các công ty Tây Phương phải bằng lòng chịu thiệt hại.

[Danny O’Brien]
“Các công ty này còn bị áp lực, các hảng mạng lưới phải chịu kiểm duyệt, cho nên khi các điện thư có thể gây vấn đề họ liền xóa đi và khóa các tài liệu, vì thế mà sự việc bị chậm hay không dám ra ý kiến hay đăng tài liệu trên mạng.”

Trung Quốc trở thành nơi rất thịnh hành cho các công ty Tây Phương, hy vọng là có thị trường đầu tư to lớn, nhưng đầu tư không hẳn luôn luôn là được tốt, ví dụ điển hình là mạng lưới khổng lồ Google.

 [Danny O’Brien]
“Các công ty như là Google đã bị thiệt hại tại Trung Quốc, Google làm việc khá tốt, rất thịnh hành khắp nơi, giống như Baidu, nhưng qua lịch sử tại Trung Quốc Google đã bị lấy xuống, bị chặn, bị can nhiễu cho nên người ta không muốn dùng nữa.”

Google đã bị ép phải rút lui khỏi thị trường Trung Quốc vào 2010, sau khi từ chối không muốn đáp ứng với luật kiểm duyệt của Trung Quốc.

Vào 2011, Hoa Kỳ đã ra một quyết nghị chống Trung Quốc, phát hiện chế độ Trung Quốc ngăn chận một số mạng lưới, tạo sự ngăn trở cho các công ty Hoa Kỳ.

http://ntdtv.org/en/news/china/2013-03-13/china-s-censorship-costs-western-businesses.html