www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Hảng đào hầm mỏ xa thải chất hóa học, 5 ngày mà chưa ai báo cáo

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Hảng đào hầm mỏ xa thải chất hóa học, 5 ngày mà chưa ai báo cáo
Shanxi Coal Plant Chemical Leak Unreported for Five Days
Created: 2013-01-07 13:49 EST

Hơn 9 tấn chất hóa học độc đã bị đổ vào sông Zhouzhang làm ô nhiễm nguồn nước của hơn 1 triệu người tại Trung Quốc.

Một hảng đào than đá tại tỉnh Shanxi đổ khoảng 40 tấn chất độc rất nguy hiểm, chuyện xảy ra vào 31 tháng 12 năm 2012, tuy nhiên đã 5 ngày rồi mà không ai báo cáo.

Hơn 9 tấn chất độc hóa học đã bị đổ vào sông Zhouzhang, khiến cho nguồn nước bị ô nhiễm cho cả 1 triệu người.

[Zang Junfeng]
“Chất độc hóa học rất nguy hiểm, nhất là khi sông trôi ngược giòng, chất độc hóa học bị đổ xuống sông, vào mùa xuân mưa nhiều, chất độc hóa học sẽ bị đông trong tuyết và nhiễm vào đất vì mưa.”

Phòng bảo vệ môi trường Hoa Kỳ cho rằng chất hóa học aniline có thể làm hại phổi và ống phổi.

Nguồn tin rằng có một đường ống dẫn đã bị đổ ra từ hảng Tianji Fangyuan, hảng là do chính quyền tài trợ.

Hai hảng phía dưới nguốn nước của hảng đào hầm mỏ đã cắt đứt nguồn nước mà không báo cáo, khiến cho người tại đô thị giận dữ với chính quyền địa phương vì không cho biết trước để sửa soạn.

Thị trưởng thành phố Changzi ra lời biện giải vào thứ hai cho rằng chính quyền địa phương không xem trọng chuyện này, ông nói rằng hảng này chỉ báo cáo một phần sự thật và hứa là sẽ làm cho sạch sẽ.

Một giáo sư về môi trường tại đại học Guangxi cho truyền thông biết rằng chuyện này xảy ra rất thường, ông cho rằng đây là lỗi của chính quyền địa phương và vì lợi ích mà chính quyền không bảo vệ môi trường.

http://ntdtv.org/en/news/china/2013-01-07/shanxi-coal-plant-chemical-leak-unreported-for-five-days.html