www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Một báo cáo tại Trung Quốc: bãi bỏ các trại tù lao động

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Một báo cáo tại Trung Quốc: bãi bỏ các trại tù lao động
China Scraps Report About Abolishing Labor Camps
Created: 2013-01-07 17:55 EST

Truyền thông tại Trung Quốc báo cáo, về bàn luận rằng chính quyền sẽ bãi bỏ các trại tù lao động.

Mạng lưới của CCTV vào ngày thứ hai báo cáo rằng Meng Jianzhu, chủ tịch an ninh dủa Trung Quốc đề nghị chương trình cải tạo qua lạo động là nên bãi bỏ vào cuối năm nay, truyền thông Trung Quốc cũng báo cáo điều này.

Sau đó, báo của chính quyền Xinhua báo cáo rằng chương trình cải tạo qua lao động nên được cải tạo.  Sau đó tuyên bố từ CCTV cũng đã xóa đi không có giải thích.

[Zhang Tianliang, chuyên gia phân tích tình hình Trung Quốc của NTD]
“Nếu hệ thống này được bãi bỏ là rất tốt, là vì hệ thống này là cách mà Đảng Cộng Sản Trung Quốc khống chế người dân, tuy nhiên, chúng tôi không biết là Đảng Cộng Sản Trung Quốc bãi bỏ rồi thì thay thế nó với cái gì, như là đổi tên nó đi, rồi vẫn điều hành như xưa.”

Báo Xinhua không nói ra loại cải tạo gì, chỉ nói rằng hệ thống cải tạo qua lạo động có thiếu xót, đây là để bắt buộc người dân.

Hiện tại, một người có thể bị bắt vào trại cải tạo 4 năm mà không được xét xử, còn bị tra tấn là chuyện bình thường trong trại lao động tại Trung Quốc.

Vì thế mà có nhiều điện thoại yêu cầu chế độ Trung Quốc bãi bỏ hệ thống cải tạo này.

Vào thập kỹ 50 chế độ Trung Quốc đã thiết lập hệ thống tù lao động, báo Xinhua báo cáo rằng hiện tại có 350 tù lao động, giam 160,000 tù nhân, nhóm nhân quyền cho rằng ước đoán là khoảng ít nhất là 200,000 cho đến 2 triệu tù nhân.

Yêu cầu cải tạo hệ thống tù sẽ được quốc hội nhân dân Trung Quốc xét xử vào tháng 3 2013, quốc hội trung quốc chỉ là bù nhìn.

http://ntdtv.org/en/news/china/2013-01-07/china-scraps-report-about-scrapping-labor-camps.html